QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐAN

QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐAN

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thường ngành Giáo dục (thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trường Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành ...
Thông báo

Thời tiết đã chuyển mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đề nghị quý bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường phải mặc áo quần đủ ấm và đeo tất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ học tập tốt.